TERMENI ŞI CONDIŢII COMERCIALE GENERALE

TERMENI ŞI CONDIŢII COMERCIALE GENERALE EMPORO BUSINESS EQUIPMENT (EMPORO)

 § Încheierea contractului

Raporturile comerciale între Emporo și clienții săi se desfășoară pe baza prezentelor condiții comerciale generale și/sau a clauzelor contractuale cu privire la care Emporo și-a exprimat explicit și în scris acordul. Primirea mărfurilor de către beneficiar este considerată acceptare a termenilor și condițiilor comerciale ale Emporo.  Orice alte condiții ale beneficiarului care nu au fost confirmate explicit și în scris de Emporo nu obligă în niciun fel Emporo chiar dacă acesta nu și-a exprimat dezacordul expres cu privire la condițiile generale/speciale ale beneficiarului.
Contractul de vânzare-cumpărare se încheie pe baza comenzii beneficiarului, confirmată expres de Emporo. Beneficiarul are obligația să verifice toate date cuprinse în confirmarea de comandă și să sesizeze de îndată și în scris Emporo pentru orice neconcordanță, înainte de efectuarea livrării.
În situația în care beneficiarul nu are nicio obiecțiune privitoare la conținutul confirmării de comandă, părțile înteleg că toate datele din confirmarea de comandă reprezintă voința lor comună pentru derularea respectivei comenzi.
Ofertele Emporo nu generează obligații contractuale, în lipsa unei comenzi a beneficiarului care a fost confirmată ulterior de Emporo.
Emporo își rezervă dreptul de a-și actualiza sortimentul de produse având în vedere progresele tehnice care pot implica schimbări de modele, îmbunătățirea modelelor existente, disponibilitatea limitată a unor modele sau îndreptarea unor erori de tipărire privind produsele, caracteristicile acestora etc.
Orice comandă a beneficiarului, respectiv confirmare de comandă a Emporo se va face în scris. Orice modificare a înțelegerii părților se va face în scris.
 

§ Termene de livrare

Termenele de livrare sunt indicate orientativ în confirmarea de comandă a Emporo, întrucât o parte a sortimentului de produse se realizează doar pe bază de comandă, respectiv sunt fabricate periodic sau sezonier. Este posibil ca termenul efectiv de livrare să fie mai scurt sau mai lung decât cel indicat orientativ în confirmarea de comandă, situație care nu poate da naștere niciunui fel de pretenție din partea beneficiarului pentru daune cauzate de întârziere.
Este posibil ca derularea unei comenzi să presupună mai multe livrări parțiale în funcție de disponibilitatea mărfurilor la un moment dat.
Termenul de livrare se calculează pe zile lucrătoare, fiind excluse din calcul weekend-urile și sărbătorile legale.

§ Prețul mărfurilor

Prețurile de prezentare a mărfurilor nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Pentru comenzile cu valoare mai mare de 500,00 RON fără TVA nu se percep costuri suplimentare de livrare în cazul livrărilor pe teritoriul României.

§ Condiții de plată

În lipsa unei alte înțelegeri exprese și în scris a părților, beneficiarul are obligația să plătească mărfurile în termen de 15 zile de la data emiterii facturii fiscale.
Emporo își rezervă dreptul de a solicita un avans pentru derularea respectivei comenzi. Avansul poate avea o valoare de până la 100% din valoarea mărfurilor comandate. Neachitarea avansului în condițiile stabilite de Emporo prin ofertă sau prin confirmarea de comandă constituie motiv de anulare a ofertei sau, după caz, a comenzii.
 

§ Condiții de livrare

Mărfurile comandate se livrează la locația indicată de beneficiar în comandă.
Dreptul de proprietate asupra mărfurilor se transferă beneficiarului la momentul predării acestora, chiar dacă plata prețului se efectuează la un moment ulterior.
Beneficiarul are obligația de a efectua recepția mărfurilor în momentul primirii acestora și în prezența celui care o livrează.
Orice mențiune privind lipsurile și/sau viciile aparente trebuie făcută la momentul preluării mărfurilor, pe documentele de însoțire a livrării, conform prevederilor legale.
Orice obiecțiune ulterioară privind viciile aparente sau lipsurile nu va fi luată în considerare.
Obiecțiunile privind viciile ascunse se vor comunica în scris furnizorului în termen de o săptămână de la data preluării mărfurilor.
 

§ Garanție

Pentru produsele sale, Emporo oferă, în general, o garanție de 36 de luni.
Garanția de 36 de luni nu se aplică pentru materialele consumabile.
Pentru unele produse indicate în mod expres, Emporo oferă un termen de garanție mai lung.
Garanția nu se aplică în situațiile de folosire necorespunzătoare a produselor, intervenție neautorizată asupra acestora sau de evenimente externe ivite după preluarea acestuia de către beneficiar.
În situația în care sunt menționate pe documentele de livrare lipsuri sau vicii ale produselor preluate, părțile vor conveni asupra metodei de remediere, fie prin acordarea unei reduceri, fie prin înlocuirea produselor necorespunzătoare. Pentru înlocuirea produselor necorespunzătoare vor fi indicate de către Emporo termenele de livrare în funcție de disponibilitatea produselor la acel moment.

§ Dreptul de returnare a mărfurilor

Emporo oferă beneficiarului posibilitatea de a restitui mărfurile în termen de 14 zile de la preluare. Pentru a beneficia de această facilitate, mărfurile trebuie returnate în ambalajul original, nefolosite și nedeteriorate, iar costurile de transport pentru retur vor fi suportate de beneficiar.
După restituirea mărfurilor Emporo emite factură fiscală de storno pentru prețul produselor, mai puțin cheltuielile de transport care cad în sarcina beneficiarului.
În cazul în care beneficiarul a achitat prețul produselor, suma va fi restituită de Emporo prin transfer bancar în contul indicat de beneficiar în mod expres, mai puțin cheltuielile de transport.
Posibilitatea de returnare a mărfurilor nu este valabilă în situația în care produsele au fost realizate la comanda specială a beneficiarului, nefiind incluse în oferta generală a Emporo sau dacă Emporo a oferit o reducere de preț.

§ GDPR - Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Respectarea prevederilor legale referitoare la datele cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Emporo, motiv pentru care prelucrarea datelor personale se realizează în conformitate cu principiile prevăzute în legislația interna și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).
Emporo va stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Emporo va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele clienților cu caracter personal în alte scopuri, aceștia vor fi informați în mod corespunzător în acest sens. Emporo estimează că cel puțin activitățile următoare, cum ar fi derularea corespondenței digitale sau telefonice cu un potențial client în vederea realizării obiectivului legitim al Emporo și al potențialului său client, întocmirea de oferte, confirmarea comenzilor,  efectuarea livrărilor, întocmirea avizelor de însoțire a mărfii, a facturilor, încheierea contractelor etc., precum și cele în legătură cu potențiali vizitatori ai website-lui Emporo, cum ar fi adresa IP, data și ora accesării în vederea realizării interesului legitim al Emporo în asigurarea securității sale cibernetice, dar și pentru îmbunătățirea conținutului website-ului, monitorizarea traficului, vor necesita prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal.

Pornind de la condițiile comerciale generale prezentate mai sus, Emporo înțelege că beneficiarul/persoana de contact a beneficiarului își exprimă în mod expres acordul ca societatea comercială Emporo Business Equipment SRL să poată să prelucreze datele cu caracter personal sau profesional ale clienților săi, atât în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce iau naștere din derularea relațiilor comerciale dintre părți (ex. prin derularea corespondenței digitale sau telefonice cu un potențial client în vederea realizării obiectivului legitim al Emporo și al potențialului său client, întocmirea de oferte, confirmarea comenzilor,  efectuarea livrărilor, întocmirea avizelor de însoțire a mărfii, a facturilor, încheierea contractelor etc., sau în legătură cu potențiali vizitatori ai website-lui Emporo, cum ar fi adresa IP, data și ora accesării în vederea realizării interelui legitim al Emporo în asigurarea securității sale cibernetice, dar și pentru îmbunătățirea conținutului website-ului, monitorizarea traficului), dar și pentru realizarea de campanii de marketing privind promovarea produselor Emporo în relația cu clienții săi.
Emporo Business Equipment SRL face parte din grupul Emporo, iar îndeplinirea obligațiilor sale contractuale o asigură împreună cu partenerii săi și prin urmare atât grupul Emporo, cât și partenerii săi comerciali sunt destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal. Datele personale pot fi transferate grupului Emporo, partenerilor săi, furnizorilor de servicii, autorităților publice autorizate în baza legii. Emporo asigură prin prevederi contractuale că partenerii /furnizorii de servicii prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului in care Emporo are această obligație prin lege.
Emporo Business Equipment SRL este parte a grupului Emporo, acesta fiind activ internațional. În acest sens datele personale ar putea să fie transferate în cadrul grupului sau partenerilor săi contractuali în vederea îndeplinirii obiectivelor legitime rezultate din obiectul activitate, de exemplu o livrare dintr-un depozit situat într-o țară unde grupul Emporo are o filială către un client din România sau de la furnizor al grupului Emporo către un client din România.
Datele personale vor fi stocate până la momentul încetării relației contractuale, cu excepția cazului în care Emporo are obligația legală de a stoca în continuare datele personale în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul uneia sau mai multora dintre activitățile  menționate mai sus, poate contacta Emporo Business Equipment SRL în orice moment, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor sale în conformitate cu GDPR.
Aceste drepturi sunt următoarele:

  • dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
  • dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata într-un format structurat, utilizat in mod obișnuit si de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
  • dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul persoanei respective. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă respectiva persoană consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară.
În măsura in care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământ, Emporo va solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

§ Dispoziții finale

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiții comerciale generale este sau devine nulă sau se modifică, acest fapt nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.
Litigiile ivite în derularea relațiilor comerciale dintre Emporo și clienții săi se vor soluționa de instanțele competente de la sediul Emporo.